Úvod

Povodňový plán obce Hodice řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a integrovaných částí a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obce Hodice je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území. Povodňový plán obce Hodice je základním podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu obce Hodice. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise obce Hodice.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn (aktualizován). Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Povodňový plán obce Hodice je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany v celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci obce Hodice, organizacemi na území obce, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP Jihlava). Povodňový plán zpracoval pro obec Hodice Ing. Jan Papež fa Koordinace Na Vlečce 177, 362 32 Otovice v říjnu 2012.

Povodňový plán obce Hodice obsahuje textovou část (sestávající z věcné a organizační části) a grafickou část (mapy záplavových území, základní vodohospodářskou mapu).

Povodňový plán je vypracován podle zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) ve znění novely vodního zákona č. 150/2010 Sb., - dále jen vodní zákon a odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové plány.