Příslušné povodňové orgány

V období mimo povodeň plní funkci povodňového orgánu: V období po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je právně zakotvena ve vodním zákoně v §63 - §87.
Organizaci povodňové ochrany zajišťují povodňové orgány (PO).

Kompetence povodňových orgánů

Povodňové orgány obcí
Při řízení povodňové ochrany jsou podřízeny PO ORP Jihlava. Povodňový orgán ORP Jihlava
Je nadřízen PO obcí a podřízen PO kraje.
V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi Povodňový orgán kraje
Je nadřízen PO ORP Jihlava.
Plní úkoly uvedené v § 80 vodního zákona.

Ústřední povodňový orgán (MŽP a Ústřední povodňová komise)
Jako nejvyšší povodňový orgán plní úkoly uvedené v § 81 vodního zákona.