Hlídková služba

Hlídková služba je zajišťována členy SDH Hodice.
V období povodňové aktivity
je hlídková služba posílena o občany obce Hodice (příp. další členy PK)

V případě obce Hodice se jedná zejména o sledování hlásných profilů, míst vizuální kontroly, nebezpečných míst a situace u ohrožených objektů (nejblíže toku/nejníže položené). Z prohlídek bude prováděna foto či video dokumentace.

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:
za normální situace 1x denně (hlásné profily kategorie A)
při výstraze ČHMÚ 1x denně (všechny kategorie)
při dosažení 1. SPA 2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 3x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu


Pokyny pro odesílatele hlásných zpráv:
Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové aktivity, činnost hlídkové služby začíná. Hlídková služba posílá zprávy Povodňové komisi obce Hodice, která zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím.

Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet, dostoupí-li hladina dohodnuté výšky.

Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo majetku. Hlášení se podá včas se zřetelem na vývoj počasí.